Leczenie bólu przewlekłego    

Portal informacyjny dla lekarzy na temat właściwego postępowania z pacjentem z dolegliwościami bólowymi.

Nie da się wyeliminować bólu przewlekłego z życia człowieka, jednak podstawowym zadaniem medycyny jest takie postępowanie, by odczuwanie bólu przewlekłego nie powodowało niepotrzebnego cierpienia.

dr n.med. Magdalena Kocot-Kępska

Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Obowiązek postępowania według zasad właściwego leczenia bólu przewlekłego nakłada na lekarzy rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu przewlekłego i bólu stanowiącego istotny problem kliniczny w warunkach ambulatoryjnych.

Potrzeba całościowego ujęcia problemu właściwego postępowania  z pacjentem z bólem przewlekłym wynika przede wszystkim z obowiązku wykonywania świadczeń zdrowotnych zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną.

Standard organizacyjny  leczenia bólu wprowadza ścieżkę postępowania z pacjentam z dolegliwościami bólowymi. Określa metody oceny bólu, wprowadza obowiązek leczenia i monitorowania skuteczności tego leczenia.  Prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie zastosowania farmakoterapii leczniczej wraz z informowaniem pacjenta o działaniach niepożądanych występujących po zastosowanej terapii.

Rozporządzenie zobowiązało jednocześnie podmioty wykonujące działalność leczniczą do wprowadzenia w życie wymogów określonych rozporządzeniem w terminie do 24 sierpnia 2023 roku.

 

Standard organizacyjny leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych

W dniu 23 lutego 2023 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia z  w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych określa rodzaje bólu. To:
– ból stanowiący istotny problem kliniczny – ból wymagający leczenia w opinii pacjenta lub lekarza,
– ból przewlekły – ból bez oczywistej biologicznej wartości, który zwykle trwa dłużej niż trzy miesiące.

Dolegliwości zgłaszane przez pacjenta jako ból należy uszanować. Niedozwolone jest negowanie odczuć subiektywnych chorego w kontekście wrażeń bólowych. Opóźnianie wprowadzenia właściwego leczenia może nieść ze sobą szereg konsekwencji zdrowotnych i doprowadzić do przejścia bólu ostrego w ból przewlekły w procesie chronifikacji (utrwalenia bólu).

Prawo do ulgi w bólu jest zaliczane do podstawowych praw człowieka.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Artykułem 20a ustęp 1 i 2, pacjent ma prawo do leczenia bólu a podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.

Ból przewlekły wymaga wielokierunkowego postępowania.

W wielu badaniach wykazano, że stosowanie jednocześnie więcej niż jednej metody leczenia bólu daje znacznie lepsze efekty niż te same metody stosowane oddzielnie w różnym czasie.

 

Ból przewlekły vs. jakość opieki

Ból przewlekły jest centralnym elementem doświadczenia pacjenta w wielu schorzeniach, a jakość świadczonych w tym przypadku usług zdrowotnych powinna być uznawana za wskaźnik całego systemu opieki zdrowotnej!

– dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Aktualności